Training on learning disabilities

for parents and teachers.

New strategies and methodologies

and ICT contribution.

2015-1-ES01-KA201-015806

Uczniowie z zaburzeniami uczenia się zwykle mają niższe osiągnięcia w szkole od ich potencjału intelektualnego. Ponadto, większość z nich, tylko w niektórych przedmiotach szkolnych. Chociaż w ostatnich latach wiele państw opracowało zasady, które próbują wprowadzić w kontekście edukacyjnym pewne strategie, które pomogły by im osiągnąć cele edukacyjne. W rzeczywistości nauczyciele i rodzice mają problemy, aby pomóc uczniom w dotarciu do prawidłowych rozwiązań, aby osiągnąć lepszą przyszłość edukacyjną, a następnie mieć lepsze warunki pracy, zwłaszcza tych uczniów którzy znajdują sie w niekorzystnej sytuacji społecznej.

Kiedy rozmawiamy z nauczycielami i rodzicami o trudnościach w nauce, zawsze mówią,

że potrzebują więcej szkoleń. Jak pomóc tym uczniom? Biorąc pod uwagę, że są inteligentni, ale nie uczą się zgodnie ze swoim współczynnikiem intelektualnym. Nauczyciele nie wiedzieli, w jaki sposób nauczać kilka rodzajów uczniów w tej samej chwili.

Rodzice, zwłaszcza  z obszarów wiejskich lub w innych sytuacjach niekorzystnych, nie znają nowych technologii, które mogłyby zmusić ich dzieci do wyrównywania trudności i poprawy ich umiejętności.

W związku z tym projektem staramy się szukać nowych strategii, które pomogą nauczycielom i rodzicom dowiedzieć się, jak uczniowie i dzieci z trudnościami w uczeniu się mogą poprawić wyniki w szkole. Organizujemy innowacyjne szkolenia dla nauczycieli oraz rodziców. Tworzymy nowe narzędzia i materiały dla wszystkich, także dla  doradców szkolnych i dyrektorów.

* Potrzebny jest projekt, który zajmuje się tą sytuacją w innowacyjny sposób.

Projekt który zmotywuje  nauczycieli i rodziców do rozwijania podstawowych umiejętności, ponieważ znajdujemy się w  kryzysowej sytuacji. Obecnie mają oni niski poziom motywacji. Potrzebujemy projektu międzynarodowego, ponieważ są dwa główne powody:

1 - możemy wzbogacić wiedzę, mając więcej możliwości wymiany dobrych praktyk i znaleźć innowacyjne i słuszne strategie, aby osiągnąć nasze cele; 2 - ponieważ w projekcie międzynarodowym możemy rozpowszechniać lepsze produkty, pomagać rodzicom i nauczycielom w większym stopniu, nie tylko na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, ale na poziomie europejskim.

* Cele, które chcemy osiągnąć to:

A. Cele instytucji uczestniczących:

1. Rozwój, transfer i stosowanie innowacyjnych praktyk na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Nowe strategie, które pomogą nauczycielom i rodzicom poprawić proces uczenia się przez ICT i inne innowacyjne materiały i metodykę.

W tym procesie wszyscy uczestnicy różnych instytucji muszą rozwijać lepsze kompetencje w dziedzinie technologii cyfrowych, ćwiczyć rożne strategie dla dorosłych, co przypuszczalnie zwiększy ich kompetencje zawodowe.

B. Cele związane z naszą bezpośrednią grupą docelową (rodzice i nauczyciele):

1. Przeanalizuj odpowiedź na obecną różnorodność uczniów (jak nauczyciele i rodzice do tej pory zajmują się nieprawidłowością w uczeniu się), starając się zbadać aktualne prawidłowe strategie, których możemy użyć w przyszłości, ale podkreślając problemy, które mają na celu znaleźć innowacyjne rozwiązania.

2. Poprawa kompetencji nauczycieli do  opracowywania nowych metod nauczania, które umożliwiają im nauczanie różnego rodzaju uczniów, w tym uczniów z dysfunkcją uczenia się.

3. Zwiększenie poziomu wykorzystania  ICT w kontekście edukacyjnym - przez nauczycieli  i rodziców - aby pomóc im nauczać lepiej uczniów z zaburzeniami uczenia się oraz by uczniowie mogli  uzyskiwać lepsze wyniki w nauce i umiejętność łatwiejszego przyswajania wiedzy przez całe życie.

4. Wprowadzenie zmian w procesie nauczania i uczenia się w szkoleniach dla dorosłych, aby uczynić je bardziej nowoczesnym, ale przede wszystkim skuteczniejszym, poprzez wprowadzenie technologii informacyjno-komunikacyjnych i innych nowych aplikacji, aby upewnić się, że te strategie bedą wprowadzone do szkół.

5. Zwiększenie motywacji nauczycieli w trudnych sytuacjach, by mogli łatwiej rozwiązywać problemy uczniów w sytuacjach kryzysowych.

6. Udzielenie rodzicom lepszego wsparcia, które pomoże im radzić sobie z dziećmi z zaburzeniami uczenia się, szkolić je nowymi strategiami i materiałami ICT.

7. Cel pośredni: zwiększenie liczby uczniów z problemem uczenia się.

Materiały, które zamierzamy zamieszczać, można znaleźć w tym portalu:

Platforma internetowa, w której rodzice, nauczyciele i uczniowie mogą znaleźć pomysły na to jak rozwiązać problemy z uczeniem się. Narzędzia ICT, innowacyjne strategie, książki i artykuły związane z tymi trudnościami w uczeniu się: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, zespół nadpobudliwości z deficytem uwagi.

Wszystkie te materiały są bezpłatne.

Materiały szkoleniowe dla nauczycieli i warsztaty dla rodzin, jak radzić sobie z trudnościami w uczeniu się: z nagranymi materiałami, programami nauczania itp.

Oryginalne gry wideo, które pomogą uczniom z trudnościami w uczeniu się lepiej się uczyć i do wykonywania funkcji wykonawczych zalecanych każdemu rodzajowi choroby.

Podręcznik metodyczny z dobrymi praktykami w procesie nauczania i uczenia się z przewodnikiem pojęć słownictwa, pozwalającym nauczycielom i rodzicom nie używać do pracy z narzędziami informacyjno-komunikacyjnymi, aby dobrze zrozumieć te materiały.

Kwestionariusz dla nauczycieli i rodziców, aby dobrze poznać ich potrzeby i wiedzę na temat trudności w uczeniu się.

Krytyczna analiza sytuacji w trudnościach w nauce w 5 krajach.

Wszystkie te materiały są do dyspozycji publicznej w sześciu językach: hiszpańskim, angielskim, polskim, tureckim, włoskim i litewskim.