Training on learning disabilities

for parents and teachers.

New strategies and methodologies

and ICT contribution.

2015-1-ES01-KA201-015806

WARSZTATY DLA RODZICÓW UCZNIÓW, KTÓRZY MAJĄ PROBLEM Z NAUKĄ

 

1. CELE

Poprawa wiedzy rodziców o trudnościach w uczeniu się i związanych z nimi potrzebami edukacyjnymi i emocjonalnymi ich dzieci.

Zapewnienie najskuteczniejszych strategii mających na celu poprawę ich dostępności dla rodziców

Pokazanie rodzicom tych produktów z projektu KA201, które są dla nich najbardziej przydatne, szczególnie te dotyczące trudności w nauce i gier wideo.

Poprawa emocjonalnej atmosfery w domu, nauczanie strategii, które pomogą im jako rodzicom w zapobieganiu stresom i innym negatywnym emocjom, które często pojawiają się u dzieci z trudnościami w uczeniu się.

Promowanie pozytywnych relacji rodzinnych i szkolnych, dostosowanie ich oczekiwania siebie nawzajem, co jest bardzo ważne w edukacji dzieci

 

2.SPIS TREŚCI

1. - aktualizacja naukowa dotycząca konkretnych strategii sprzyjających procesom uczenia się u dzieci z trudnościami w nauce.

Charakterystyka i potrzeby edukacyjne dzieci z trudnościami w uczeniu się: dysleksja, dysgrafia, dysortymetria, dyskalculia, zaburzenia uwagi z nadaktywnością i bezobjawową niewłaściwą edukacją.

Uprawnienia uczniów.

Usługi dostępne dla dzieci i ich rodzin.

2. - Edukacja emocjonalna dzieci z trudnościami w nauce i użytecznymi strategiami w domu: poczucie własnej wartości, pozytywne myślenie, odporność, samokontrola itd.

3.- Praktyczne środki mające na celu pomoc uczniom w tych trudnościach w uczeniu się w sposób bardziej skuteczny.

Strategie wynagradzania, które pomogą tym uczniom poprawić proces uczenia się i pokonać na każdą konkretną trudność w uczeniu się. Specyficzne strategie pomagające im odrabiać pracę domową.

Doświadczenia rozwijane przez stowarzyszenia, które pracują z dziećmi z trudnościami w nauce.

Jak używać proponowanych gier wideo jako narzędzi edukacyjnych.

Jak pracować z materiałami zaproponowanymi w portalu projektu.

4. - Relacja rodzinno-szkolna:

Wskazówki dotyczące poprawy komunikacji i współpracy z szkołą

 

3. METODOLOGIA

Naszą propozycją jest stosowanie metodologii, która daje rodzicom możliwość uczenia się z doświadczeń, refleksji nad ich problemami w domu oraz podejmowania decyzji, które muszą podjąć w związku z trudnościami w uczeniu się dzieci i codziennymi sytuacjami.

Aby to zrobić, sesje z rodzicami będą okazją do:

Podzielenia się informacjami: psychopedagogiczny profesjonalista pomaga rodzicom dzielić się informacjami, dostarczając faktów, pojęć i teoretycznych informacji o trudnościach w uczeniu się i procesach edukacyjnych w rodzinie.

Zdobądź i rozwija umiejętności, aby ułatwić zmiany: poprzez techniki, takie jak odgrywanie ról, modelowanie i praktyka behawioralna tych umiejętności, które pozwolą rodzicom lepiej zrozumieć, co robić i jak to zrobić, niż teoretyczną ekspozycję.

Korzystając z sesji treningowych pomożemy rodzicom poprawić umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, by mogli ich używać, aby pomóc swoim dzieciom.

Zmiana pomysłów: z jednej strony postaramy się pomóc im rozwijać swoją świadomość na temat stylów rodzicielskich i ich wpływu na rozwój ich dzieci; z drugiej strony postaramy się przeanalizować wstępne postawy, wartości i idee dotyczące rozwoju i edukacji dzieci, a także postrzegania dzieci przez rodziców.

Rozwiązywanie problemów: stosowanie rozwiązywania problemów do codziennych sytuacji życiowych. Będziemy dostarczać rodzicom stałą stymulację i opinie na temat ich osobistego procesu zmiany. Działania, które mają być zrobione w domu, będą kontynuowane w następnej sesji.

Wzmacnianie i samodzielność: postaramy się zwiększyć ich umiejętności rodzicielskie, umożliwiając im dostęp do wszystkich dostępnych zasobów edukacyjnych, gdyż stopniowo uzyskują poczucie własnej kompetencji i pewności siebie.

Doświadczenie: doświadczenie edukacyjne rodziców jest podstawą refleksji i wzrostu grupy.

Zastosowane zostaną następujące strategie:

Dynamika grupowa.

Odgrywanie ról.

Wyświetlanie i omawianie filmów.

Prezentacje punktów mocy.

Prezentacje ustne.

Praktyka z nowymi technologiami w celu wykorzystania proponowanych narzędzi

Montaż i refleksja grupowa.

 

4. DZIAŁANIA I GODZINY CZASOWE

Będą zorganizowane cztery sesje, po półtorej godziny, dla następujących grup trudności związanych z nauką: ADHD, z jednej strony; i dysleksją, dysgrafią, dyskalkulia i niewłaściwym zaburzeniem, z drugiej strony.

Pierwsza sesja: wprowadzenie do tematu.

Aktywność prezentacyjna uczestników.

Aktywność, aby sprawdzić swoją wcześniejszą wiedzę i oczekiwania dotyczące kursu.

Prezentacja punktów i refleksja o cechach i potrzebach uczniów mających trudności z nauką.

Działania "doświadczają" niektórych z tych trudności i poprawiają ich rzeczywiste zrozumienie problemów, z którymi codziennie spotykają się ich dzieci.

Druga sesja: aspekty emocjonalne.

Działanie mające na celu pomoc rodzicom w rozpoznawaniu emocjonalnych emocji i zachowań dziecka w obliczu trudności w nauce.

Aktywność grupowa dotycząca strategii, które poprawi sytuacje, w których rodzice dzielą się z innymi swoją poprzednią działalnością (tj. Strategie mające na celu poprawę samokontroli w sytuacjach konfliktu, pozytywne myślenie, poprawę umiejętności komunikacyjnych itp.)

Działanie mające na celu zrozumienie wpływu emocji na naukę w szkole (i vice versa)

Wytyczne edukacyjne mające na celu poprawę emocjonalnego rozwoju ich dzieci.

Trzecia sesja: aspekty szkolne.

Dyskusja na temat trudności w uczeniu się, które dziecko i rodzina napotykają codziennie np. w wykonywaniu zadań szkolnych.

Grupa pracuje nad proponowaniem przydatnych rozwiązań związanych z trudnościami zidentyfikowanymi w poprzedniej działalności.

Punkt zwrotny o najbardziej użytecznych strategiach kompensacyjnych, aby pomóc swoim dzieciom w nauce.

Duża aktywność grupowa na temat zasobów pomocniczych: w szkole i w domu.

Dyskusja grupy o znaczeniu współpracy rodzinno-szkolnej.

Odgrywanie scen dot. komunikacji rodzinnej i szkolnej.

Czwarta sesja: prezentacja zasobów dostępnych w portalu i grach wideo.

Prezentacja produktów projektu: portal o trudnościach w uczeniu się.

Prowadzona praktyka w zakresie korzystania z tych produktów.

Aktywność wokół głównych aspektów przeanalizowanych podczas kursu i innych powiązanych zagadnień, które nie zostały dogłębnie przeanalizowane.

Kwestionariusz oceny końcowej.

Aktywność oceny, aby zamknąć kurs: "Co mam w mojej torebce"

 

5. ZASOBY

Bibliografia dostępna w portalu.

Płyta cyfrowa lub projektor.

Przenośne komputery PC, telefony komórkowe i tablety.

Połączenie internetowe.

Uczestnicy otrzymają dokumenty dotyczące strategii kompensacyjnych, dostępu do portalu projektu oraz innych materiałów, które rodzice uważają za użyteczne.

 

6. OCENA

Na początku kursu będzie prowadzona ocena, aby dowiedzieć się o na temat trudności w nauce i ich oczekiwaniach na temat kursu.

Na koniec uczestnicy zostaną poproszeni o ocenę kursu, zarówno poprzez aktywność dynamiczną grupy, jak i anonimowy ankietę.

Wyniki oceny zostaną uwzględnione w analizie danych statystycznych wyników, które pozwolą nam ocenić naszą własną interwencję i zostaną uwzględnione w końcowym raporcie projektu.